Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika lähtuvalt isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR)Käesolev isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika ülevaade annab infot selle kohta, kuidas ja milleks Ukkojaani.ee külastajate andmeid (sh päringu saatjad) kogub, töötleb, jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regula-tion), millega saab lähemalt tutvuda ametlikul veebilehel https://www.eugdpr.org/eugd-pr.org-1.html

Isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitika eesmärk on tagada klientide privaatsus kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmetena“ kajastuvad mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Näiteks nimi, telefoninumber, postiaadress, e-posti aadress. Samuti kuulub “isikuandmete”alla Ukkojaani.ee poolt kogutav teave – kodulehe külastused, erinevad sotsiaalmeedia kanalidja meie poolt pakutavate teenuste kasutamine.

Kasutades Ukkojaani.ee-le kuuluvat veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega, mis on kirjeldatud meie Privaatsuspoliitikas. Privaatsuspoliitika ja küpsised kodulehel on kehtiv alates 20.02.2021.

Kelle andmeid Ukkojaani.ee töötleb? GDPR küsimusi puudutavate küsimuste korral kirjuta jaan.eensaar@gmail.com.

Ukkojaani.ee kasutab nende andmeid, kes on saatnud sooviavalduse (küsimuse näiteks päringuvormi või e-maili kaudu) meie teenuste kohta või on varem kasutanud teenuseid või onsiiani kasutamas teenuseid. Kogume ja kasutame püsiklientide ja kontakteerunud isikute(sealhulgas “vanad” ehk “mitteaktiivsed kliendid”) andmeid. Kasutame andmeid, mis on kogutud avalikest allikatest (selles sisaldub ka kolmanda osapoole soovitusena saadetud avalik info).

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused Ukkojaani.ee klientide ehk teenustekasutajate isikuandmeid töötleme selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi. Klientide isikuandmeid ja ka neilt saadud infot kasutame selleks, et pakkuda olemasolevatele klientidele (ja ka potentsiaalsetele) kvaliteetsemat teenust ja täpsemat infot. Kui Ukkojaani.ee töötleb isikuandmeid mainitud eesmärkidel, siis on kogutud isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada pakutava teenuse korrektne ja võimalusel kvaliteetsem osutamine.

Ukkojaani.ee turunduskanalitest (sh koduleht, sotsiaalmeedia) kogume andmeid kanaliteefektiivsuse ja kasutusotstarbekuse kohta. Lisaks kogume võimalusel andmeid potentsiaalse-te klientide huvide ja eesmärkide kohta, et tõsta enda kliendisuhtluse taset, mõistes paremi-ni klientide tegelikke huve ja eesmärke ning pakkuda kvaliteetsemat teenust, täpsemat infor-matsiooni ja tagada (täiustada).

Ukkojaani.ee töötleb isikuandmeid väljatoodud eesmärkidel: kliendibaasi loomine ja haldamine; kliendile uute teenuste pakkumine ja olemasolevate teenuste täiendamine (parendamine); kliendi (sh potentsiaalse) päringutele korrektne vastamine; Ukkojaani.ee teenuste analüüsimine, täiustamine; Ukkojaani.ee turunduskanalite (sh koduleht) haldamine ja parem toimimine.

Kuidas Ukkojaani.ee isikuandmeid kogub: Isikuandmeid kogume otse andmesubjektideltkoos nende nõusolekuga, kas e-maili teel, päringuvormiga tagasiside saades (sh nõustudesmeilt kirju saama). Lisaks kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid (nt koduleheanalüüsiprogramm Google Analytics), sealhulgas küpsiseid (salvestavad kodulehe kasutustegevust) ja teisi jälgimisvahendeid, mis aitavad kaasa Ukkojaani.ee kodulehe kasutajakogemuse paremaks optimeerimiseks ja tagavad seeläbi pakutavate teenuste kõrge kvaliteedi jakliendile mugava navigeerimise kodulehel.

Kodulehel kasutame küpsiseid (Cookies) ja pikslisilte (Pixel), mis on vabatahtlikud igale kodulehe külastajale ja on võimalik keelduda.

Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitse-jale (Web Browser – nt Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, Opera) ja mis salvestataksekasutaja arvuti kõvakettale (tavaliselt Temporary files alla). Küpsised võimaldavad meeldejätta kasutaja eelistused (näiteks kasutatav kirjasuurus, suhtluskeel, arvuti asukoht, seadmeinfo, enim külastatud veebilehed / aadressid jms info), et pakkuda kliendile veebisirvija (mainitud Web Browser’d) kiiremat ja “targemat” tegutsemist. Veebilehitsejad on vaikimisimääratud küpsiseid lubama, aga on jäetud võimalus manuaalselt seadeid muuta sellliseks, et veebilehitseja keeldub küpsistest, blokeerib kolmandate osapoolte küpsised, teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest. Kui viimane punkt pole aktiveeritud, siis seda on kindlasti soovi-tuslik teha, et tekiks ülevaade kodulehtedest, mis salvestavad kasutaja isikuandmeid.

Pikslisilt on väike veebisaidi koodilõik, mis võimaldab küpsiseid paigaldada ja lugeda. Pikslisildid käivituvad, kui kasutaja avab näiteks mõne e-maili, saabub veebisaidile. Seejärel registreeritakse, et kasutaja on e-maili avanud või laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid.

Ukkojaani.ee poolt kasutatavad küpsised: Seansiküpsised (ajutised küpsised). Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks ja ostukorvi jaoks. Kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist. Püsiküpsised (kui külastaja annabnõusoleku, siis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärkon pidada meeles kliendi valikuid Ukkojaani.ee veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasuta-da näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (nt Google ReMarketing ehk jä-relturundus funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks. Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda Ukkojaani.ee kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel ära tunda Ukkojaani.ee kodulehe ja kohandada kodulehe (kliendilekuvatava reklaami) sisu automaatselt nii, et see sobiks teie vajadustega, kui te lehte edasi külastate ja ka tulevikus uuesti lehele satute. Küpsiste kasutamine lihtsustab kodulehe kasuta-jate vajaduste äratundmist. Küpsised võimaldavad koguda kasutajastatistikat, mis aitab meilmõõta ja parandada meie kodulehe toimivust.

Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google ja Facebook – neist lähemalt punktis “täpsem küpsiste kasutamine”.

Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi kõik meie kodulehe tee-nused ja funktsioonid olla korrektselt toimivad.

Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitseja sätetes lubada või mitte. Kui teküpsiseid ei soovi, seadistage oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised äravõi teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste te-gemiseks palun tutvuge oma veebilehitseja abifunktsiooniga.

Täpsem küpsiste kasutamine Ukkojaani.ee poolt: Analüütilised küpsised. Koguvad teavet,kuidas veebilehte kasutatakse – millistel sisulehtedel viibitakse ja kaua viibitakse; milliseid sisulehti kasutatakse kõige rohkem; mida otsitakse kodulehelt jms. Analüütilised küpsised ei kogu teavet, et oleks võimalus veebilehe kasutaja otseselt tuvastada. Analüütilised küpsisedon näiteks Google Analyticsi küpsised. Ukkojaani.ee kodulehed kasutavad Google Analyticsiandmeid, mida kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellelekehtivad Google Analyticsi tingimused. Kodulehe sobimatu kasutuse kaitseks võime kasutada tööriista Google Invisible reCAPTCHA, mis kogub riist- ja tarkvara andmeid, näiteksseadme ja rakenduse andmeid ja teenuse terviklikkuse kontrollimiste tulemusi, samuti unikaalseid veebiidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, ja saadab need andmed Google’ile analüüsimiseks. Seda teenust ( “küpsisted” aktiveeritud) kasutades nõustute isikuandmete edastamisega Google Analyticsile teenuse terviklikkuse kontrollimiseks ja ainult veebisaidi ohutukskasutamiseks vajalike meetmete rakendamiseks. Reklaamiküpsiseid. Aitavad pakkuda (kuvadamõnes reklaamvõrgustikus) kasutaja huvidele sihitud reklaame.

Ukkojaani.ee poolt töödeldavad isikuandmed Kontaktanded: nimi, postiaadress, e-posti aad-ress, telefoninumber.

Päringu-, tagasiside-, kliendilepingu vormi täitmise käigus ja e-maili saates tekkivadandmed: ettevõtte nimi, isikukood/registrikood, käibemaksukohuslase nr, juriidiline aadress, kliendi eelistused seoses Ukkojaani.ee teenustega, tagasisidevormis välja toodud andmed,päringuvormis edastatud andmed, e-mailiga saadetud andmed.

Automaatselt kogutavad andmed: kasutaja veebibrauserilt saadud andmed (nt veebisirvijaliik), seadme tüüp (seade, millega viibiti kodulehel), suhtluskeel, veebisaidi aadress Ukkojaa-ni.ee kodulehele saabuv sissetulev link, milliseid sisulehti kasutaja uuris, kaua teatud lehtedelviibis, kasutaja IP-aadress ja muud taolised kodulehestatistika andmed.

Muud isikuandmed: andmed, mille olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu Facebook, Twitter, Google Plus, Ins-tagram jms.

Isikuandmete jagamine Ukkojaani.ee poolt.

Ukkojaani.ee ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda ja ei jagaisikuandmeid kolmandatele osapooltele (va järgmises punktis välja toodud tingimustel). Kõikiandmeid kasutatakse ainult kliendisuhtluseks ja toote-, teenusearenduse eesmärgil. Isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel: võlgade sisse nõudmise; Riikliku järelvalve asutused ja Politsei; Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.

Teie isikuandmete säilitamine ja turvalisus Ukkojaani.ee võib saata klientidele teavet teenuste, pakkumiste ja uudiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed võinõustunud saama meilt teavet. Teavet saab klient niikaua, kuni klient palub viimaste tege-vuste lõpetamist või lahkub uudiskirja saajate grupist.

Ukkojaani.ee säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Andmete säilitamise tähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektidepäringutele, lahendada erinevaid probleeme ja vajadust täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui õigusaktid isikuandmete säilitamist ei nõua kustutame me need isikuandmed. Sel juhulvõime antud isikuandmeid kasutada ainult statistilistel eesmärkidel ja üksnes pseudonümi-seeritud (anonümiseeritud) kujul.

Isikuandmete turvalisuse koha pealt püüame teha kõik võimaliku, et vältida andmetele loata juurdepääsu. Ukkojaani.ee poolt kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks on kehtestanud mõistlikud kaitsemeetmed tehniliste ja füüsiliste piirangutega. Tagame andmetelejuurdepääsu lähtudes üksnes kehtivatest õigusaktidest ja sealjuures kaitseme maksimaalseltisikuandmete konfidentsiaalsust.

Kui on küsimusi Teie isikuandmete säilitamise või turvalisuse kohta, siis palun kirjutadajaan.eensaar@gmail.com.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus pääseda ligi Ukkojaani.ee poolt töödeldavatele ja säilitatavatele Kliendienda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsuste korrigeerimist.

Turundusteatest loobumiseks järgige palun turundusteate jaluses (Footeris) olevaid loobumis juhiseid või kirjutage kodulehe päringuvormi sellekohane sooviavaldus või saatke e-mailaadressil jaan.eensaar@gmail.com.

Ukkojaani.ee peab järgima mitmeid kliendiõiguseid: parandamisõigusega on kliendil õigusnõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed viivituseta korrigeeritaks; Kliendil on õigusnõuda tema andmete kustutamist, kui on täidetud teatud lisatingimused. Kliendil on õigusnõuda enda isikuandmete töötlemist.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on kliendi nõusolek, siis on kliendi õigus see nõusolekigal ajal tagasi võtta.

Kui on küsimusi oma õiguste kohta või soovite rakendada mõnda allolevat punkti, siis palunsaata vastavasisuline kiri jaan.eensaar@gmail.com. Kui Ukkojaani.ee poolt pakutud lahendusei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Muud sätted

Ukkojaani.ee isikuandmete kaitse ja privaatsustingimusi aeg-ajalt ühepoolselt muuta sellest ette teatamata, et kindlustada meie vastavus seadustele ja/või küpsiseid puudutavatele üldiselt tunnustatud tavadele. Käesolevale privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi sea-dused. Kui teil on küsimusi, siis võtke meiega ühendust saates kiri jaan.eensaar@gmail.com